Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wobby Hobby en op iedere tussen Wobby Hobby en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Wobby Hobby. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Wobby Hobby behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wobby Hobby erkend.
1.4    Wobby Hobby garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering / Betaling 
2.1    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2    In het kader van de regels van de koop op afstand zal Wobby Hobby bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 14 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3    Aan de leveringsplicht van Wobby Hobby zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Wobby Hobby geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4    Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Wobby Hobby maakt gebruik van iDEAL Betaalverzoek. De klant krijgt nadat hij/zij een bestelling heeft gedaan een besteloverzicht. Daarna volgt een iDEAL Betaalverzoek waarbij de klant zelf zijn/haar bank selecteerd, en veilig betaald kan worden.

3. Prijzen
3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd.
3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief kosten verzending.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1     Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Wobby Hobby. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Wobby Hobby zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Wobby Hobby binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop (of een deel daarvan) zal het aankoopbedrag minus eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2     Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer

5.1    Indien u een bestelling plaatst bij Wobby Hobby, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Wobby Hobby. Wobby Hobby houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2    Wobby Hobby respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


6. Garantie en conformiteit
6.1    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3    Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Wobby Hobby) deze gebreken binnen 1 maand na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Wobby Hobby. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4    Indien klachten van de afnemer door Wobby Hobby gegrond worden bevonden, zal Wobby Hobby de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Wobby Hobby bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Wobby Hobby) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Wobby Hobby gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Wobby Hobby voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5    Wobby Hobby is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6    Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Wobby Hobby in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Wobby Hobby en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen
7.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Wobby Hobby zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden Wobby Hobby slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4    Aanbiedingen van Wobby Hobby gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5    Wobby Hobby kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1    Een overeenkomst tussen Wobby Hobby en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Wobby Hobby op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2    Wobby Hobby behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Wobby Hobby gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1    Wobby Hobby is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Wobby Hobby alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3    Wobby Hobby behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wobby Hobby gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4    Indien Wobby Hobby bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1    Eigendom van alle door Wobby Hobby aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Wobby Hobby zolang de afnemer de vorderingen van Wobby Hobby uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wobby Hobby wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2    De door Wobby Hobby geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3    De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wobby Hobby of een door Wobby Hobby aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Wobby Hobby haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Wobby Hobby zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Wobby Hobby.

12. Procedure Retourneren

12.1 Verwittig ons binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling, het liefst zo snel mogelijk dat je 1 of meerdere artiklen wil terug sturen. Dit kan je doen via een e-mail naar wobbyhobby@hotmail.com Zo weten wij dat er een pakketje onderweg is. Vermeld in de mail duidelijk je naam, het bestelnummer, het artikel en het artikelnummer. Na aanmelding van je retour ontvang je van Wobby Hobby een e-mail ter bevestiging.

12.2 De producten binnen de 14 dagen, ongedragen, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking (doosje of zakje), voorzien van alle etiketten en/of labels, zorgvuldig en veilig verpakt terug te sturen.

12.3 Je draagt zelf de verantwoordelijkheid dat de retourzending bij ons aankomt. De verzendkosten om je bestelling terug te sturen zijn voor eigen rekening. Ongefrankeerde retourneringen worden niet aangenomen.

12.4 Na ontvangst van je retourzending wordt deze door Wobby Hobby gecontroleerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen, terugbetaald. De terugbetaling wordt gedaan middels dezelfde betaalmethode als waarmee je hebt betaald. Wij nemen alleen producten terug die voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Wanneer dit niet zo is, worden de producten niet aangenomen en teruggestuurd naar de afzender.

12.5 Uitzonderingen: wegens hygiënische redenenen is het niet mogelijk om oorbellen te retourneren. Afgeprijsde artikelen (zoals producten in de sales) kunnen niet worden geretourneerd.

12.6 Alle producten worden grondig gecontroleerd voordat we ze verzenden en met de grootste zorg verpakt. Toch kan er soms wat misgaan. Heb je onverhoopt een incompleet of defect product ontvangen? Onze excuses hiervoor! Om dit zo snel mogelijk in orde te kunnen maken, vraag ik je om dit binnen 24 uur na ontvangst te melden zodat ik een passende oplossing kan bieden.

Met vriendelijke groet,

Miriam Wortelboer-Peters